topmenu

Menu

Toetstechnische zaken

Examenadviesburo kan naast examens ook de leerresultaten en toetstermen voor uw examens opstellen, alsook een beroepscompetentieprofiel en/of een kwalificatiedossier. Deze worden over het algemeen ontwikkeld in overleg tussen uw inhoudsdeskundigen en onze onderwijskundigen.

Beroepscompetentieprofiel/Kwalificatiedossier

In het beroepscompetentieprofiel staat omschreven wat de omschreven functie in de praktijk doet en welke kennis en vaardigheden daarbij nodig zijn. Een kwalificatiedossier sluit aan op het beroepscompetentieprofiel. In het kwalificatiedossier wordt een verdere uitwerking van de taken en werkprocessen van de functie (ofwel kwalificatie) gegeven. Uiteindelijk vallen onder het kwalificatiedossier de leerresultaten en toetstermen.

Leerresultaten en toetstermen

De basis voor het project van examenontwikkeling zijn de gegeven leerresultaten. Deze leerresultaten vormen de algemene leerdoelen waaraan een professional binnen het vakgebied moet voldoen. Dit betekent dat een leerresultaat in vrij algemene en abstracte termen is beschreven. Het leerresultaat geeft nog onvoldoende houvast voor het maken van een examenvraag. Vanuit ieder leerresultaat zijn daarom meerdere toetstermen geformuleerd. Een toetsterm bevat een heldere en eenduidig geformuleerde omschrijving van het gewenste gedrag dat een kandidaat moet kunnen vertonen als bewijs dat het beoogde leerresultaat is bereikt.

Taxonomie

De toetstermen worden vervolgens gekoppeld aan een taxonomiecode. Hiervoor wordt de taxonomiecode van Bloom gebruikt. Deze bestaat uit zes hiërarchische niveaus, die verwijzen naar de verschillende denkprocessen. In deze hiërarchie hangt ieder niveau af van de mate waarin het voorliggende niveau bereikt is. Bijvoorbeeld: om kennis goed te kunnen toepassen (niveau 3) moet iemand beschikken over de juiste informatie (niveau 1) en moet iemand die informatie goed kunnen begrijpen (niveau 2). Op deze manier wordt vastgelegd welk cognitief niveau de kandidaat moet beheersen.

Toetsmatrijs

Op basis van de toetstermen wordt een toetsmatrijs opgesteld. In de toetsmatrijs staat weergegeven op welke wijze de toetstermen over het examen zijn verdeeld. Indien er meerdere examens worden opgesteld, wordt de gelijkwaardigheid van deze examens vergroot door ze op te stellen aan de hand van één toetsmatrijs. Dit om evenwichtige toetsen te ontwikkelen die daadwerkelijk toetsen wat getoetst moet worden.

 

 

  • Nieuwsbrief ontvangen?