topmenu

Menu
examen

Externen

Onze examenorganisatie werkt samen met verschillende externen die stuk voor stuk een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van onze examens.

Auteurs en referenten
Voor het maken van examenvragen maken wij gebruik van vele tientallen auteurs en referenten. Voordat je als auteurs of referent bij ons kunt beginnen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je over de vereiste vakkennis beschikt.

Binnen onze onderneming praten wij over “auteurs” en “referenten”. Met auteurs bedoelen wij vakinhoudelijke personen die voor ons examenvragen schrijven. Referenten controleren de aangeleverde vragen van de auteurs.

Om als auteur bij ons te kunnen werken dien je:

  • Je CV ter goedkeuring bij ons aan te leveren waaruit blijkt dat je over vakkennis beschikt.
  • Minimaal vijf (door jou gemaakte) voorbeeldvragen aan ons te hebben overhandigd, die vervolgens door ons positief zijn beoordeeld.
  • Een overeenkomst te hebben getekend waarin onder andere je vergoeding, je geheimhoudingsverplichting en auteursrecht is vastgelegd.
  • De auteurshandleiding te hebben gelezen en de auteurstraining bij ons te hebben gevolgd.

Examencommissies

Ieder ‘label’ (handelsnaam, doelgroep) kent een eigen examencommissie. De examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de examens. Zij bewaakt de vragen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van examens.

In de examencommissie zitten vakinhoudelijke deskundigen. De leden van de commissie worden voor bepaalde tijd benoemd door de algemeen directeur.

Het proces wordt bewaakt door de secretaris van de examencommissie. De secretaris van de examencommissie is altijd een werknemer van ons.

Belangrijkste werkzaamheden

De belangrijkste taak voor de leden van de examencommissie is het controleren van de examenvragen die door auteurs en referenten zijn opgesteld. Aan de hand van vele criteria worden de examenvragen gecontroleerd. Iedere examenvraag moet voor ingebruikneming worden goedgekeurd door de examencommissie.

Bestaande vragen controleren

Periodiek worden bestaande examenvragen (die in de ‘itembank’ zitten) gecontroleerd op bruikbaarheid. Onder andere aan de hand van statistische gegevens (P- en A-waardes) worden de vragen gescreend.

Bezwaarschriften

Tot slot behandelt de examencommissie bezwaarschriften. Deze kunnen ingediend worden door kandidaten die van mening zijn dat een examenvraag niet juist is.

College van Beroep

Het College van Beroep (CvB) is een extern orgaan met als enige taak het afhandelen van beroepschriften.

Het CvB wordt voor bepaalde tijd benoemd door de algemeen directeur. In het College zitten vakinhoudelijke personen aangevuld met een jurist. Examenadviesburo heeft geen invloed op de uitspraken van het College.

Als je een bezwaarschrift hebt ingediend en je bent het niet eens met de uitspraak van de examencommissie, dan kun je in de meeste gevallen in beroep bij het CvB. Dit college bekijkt of de afhandeling van het bezwaar goed is verlopen. Nieuwe feiten mogen daarbij niet meer ingebracht worden.

Nieuws:

Examenadviesburo bestaat 65 jaar!

Examenadviesburo is opgericht op 9 december 1953, en nu bestaat ons bedrijf dus 65 jaar! Al 65 jaar zijn wij bezig met het examineren en certificeren van professionals. Vanaf de start van ons bedrijf geloven wij in de scheiding van opleiding en …

Lees verder
  • Nieuwsbrief ontvangen?