topmenu

Menu

Externen

Onze examenorganisatie werkt samen met verschillende externen die stuk voor stuk een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van onze examens.

Auteurs en referenten

Voor het maken van examenvragen maken wij gebruik van tientallen auteurs en referenten. Auteurs zijn vakinhoudelijke personen die examenvragen ontwikkelen. Referenten zijn vakinhoudelijke personen die de aangeleverde vragen van de auteurs controleren op inhoud.

Voordat een auteur of referent bij ons kan beginnen, moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zij over de vereiste vakkennis beschikken. Ook hebben wij een online training die zij gaan volgen, zodat zij alles komen te weten over ons examenbureau en het ontwikkelen van vragen.

Om als auteur of referent bij ons te kunnen werken dient u:

  • Uw CV ter goedkeuring bij ons aan te leveren waaruit blijkt dat u over vakkennis beschikt.
  • Een online auteurstraining te doorlopen en de bijbehorende proefopdracht te maken. Deze proefopdracht moet vervolgens door ons positief zijn beoordeeld.
  • Een overeenkomst te hebben getekend waarin onder andere uw vergoeding, geheimhoudingsverplichting en auteursrecht is vastgelegd.
  • Periodieke bijscholing volgen

Examencommissies

Ieder ‘label’ (handelsnaam, doelgroep) kent een eigen examencommissie. De examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de examens. Zij bewaakt de vragen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van examens.

In de examencommissie zitten vakinhoudelijke deskundigen. De leden van de commissie worden voor bepaalde tijd benoemd door de algemeen directeur van Examenadviesburo.

Het proces wordt bewaakt door de secretaris van de examencommissie. De secretaris van de examencommissie is een werknemer van Examenadviesburo.

Belangrijkste werkzaamheden

De belangrijkste taak voor de leden van de examencommissie is het controleren en vaststellen van de examenvragen die door auteurs en referenten zijn opgesteld. Aan de hand van vele criteria worden de examenvragen gecontroleerd. Zo moet de vraag aansluiten bij de toetsterm, bij de taxonomiecode en zijn er taalkundige eisen waar een vraag aan moet voldoen. Iedere examenvraag moet voor ingebruikneming worden goedgekeurd door de examencommissie.

Bestaande vragen controleren

Periodiek worden bestaande examenvragen (die in de ‘itembank’ zitten) gecontroleerd op bruikbaarheid. Onder andere aan de hand van statistische gegevens (Rit-waardes, p- en a-waardes) worden de vragen gescreend.

Bezwaarschriften

Tot slot behandelt de examencommissie bezwaarschriften. Deze kunnen ingediend worden door kandidaten die van mening zijn dat een examenvraag niet juist is.

College van Beroep

Het College van Beroep (CvB) is een extern orgaan met als enige taak het afhandelen van beroepschriften.

Het CvB wordt voor bepaalde tijd benoemd door de algemeen directeur. In het College zitten vakinhoudelijke personen aangevuld met een jurist. Examenadviesburo heeft geen invloed op de uitspraken van het College.

Als er een bezwaarschrift is ingediend en de kandidaat het niet eens is met de uitspraak van de examencommissie, dan kan hij in de meeste gevallen in beroep bij het CvB. Dit college bekijkt of de afhandeling van het bezwaar goed is verlopen. Nieuwe feiten mogen daarbij niet meer ingebracht worden.

  • Nieuwsbrief ontvangen?