topmenu

Menu

Examenontwikkeling

Examenadviesburo kan u helpen met uw examenontwikkeling. Wij ontwikkelen diverse soorten examens, zoals examens met gesloten vragen en/of open vragen, praktijkexamens en assessments. De centrale vraag bij het selecteren van het juiste soort examen is altijd: met welk type examen kan de benodigde kennis/vaardigheden het beste worden getoetst? Het soort examen kan worden bepaald door u, maar onze onderwijskundigen adviseren u uiteraard graag. Daarnaast kunnen wij uw examens op diverse manieren afnemen. Uw kandidaten kunnen individueel bij ons terecht voor een digitale toets op een van onze +/- 30 toetslocaties, maar we hebben ook ruime ervaring met het organiseren van bijvoorbeeld grote schriftelijke groepsexamens.

Toetsen met meerkeuze en/of open vragen

Wij kunnen toetsen voor u ontwikkelen met meerkeuze- en/of open vragen aan de hand van eind- en toetstermen die door u of ons worden opgesteld. Meerkeuzevragen en open vragen hebben beide voor- en nadelen. Voordelen van meerkeuzevragen zijn bijvoorbeeld dat subjectiviteit bij de beoordeling uitgesloten wordt (het juiste antwoord staat immers al volledig vast) en dat kandidaten in het geval van een digitale afname direct na afloop de uitslag op hun scherm te zien kunnen krijgen. Examens met open vragen bieden meer mogelijkheden als creativiteit of originaliteit een belangrijke rol spelen, als het doel is complexere vaardigheden te toetsen, bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, of als het kennisdomein omvangrijk is. De kandidaat heeft bij open vragen meer vrijheid en ruimte voor de beantwoording van een vraag.

Praktijktoetsen

Met de praktijktoets worden de praktijkkennis en vaardigheden van een kandidaat getoetst. Tijdens de praktijktoetsen die wij vanuit het label SVMNIVO organiseren voor de vastgoed- en makelaardij-branche dienen kandidaten bijvoorbeeld een bepaald object (woon- of bedrijfspand) te taxeren. Zij lopen dan in kleine groepjes onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder door het gebouw heen. Bekijk hier een impressie van zo’n toets.

Assessments

Vragen bij assessments gaan vaak meer over inzicht en praktische vaardigheden dan over feitenkennis. Bij deze examens dient de kandidaat in een rollenspel, gesprek of presentatie aan te tonen dat hij of zij deze inzichten en vaardigheden bezit. Bij assessments is over het algemeen een assessor (een persoon die de kandidaat vragen stelt) en/of een examinator (een persoon die observeert) aanwezig. Voordelen van assessments zijn onder andere dat de kandidaat de kans heeft om creativiteit, originaliteit en mondelinge vaardigheden te tonen en dat de assessor de mogelijkheid heeft om door te vragen.

Individuele, digitale examens (Flextoetsen)

De Flextoets is een moderne vorm van individueel, digitaal toetsen. Deze moderne vorm van examineren vervangt het traditioneel toetsen op door u vastgestelde momenten in grote hallen en biedt uw kandidaten vele voordelen. Zo kan een kandidaat bijvoorbeeld zijn eigen examen inboeken waar en wanneer hij maar wil.

Thuisexamens (remote proctoring)

Examenadviesburo biedt een nieuwe examensoort aan: de thuisexamens! Met dit examen maken we gebruik van alle moderne technologieën die we op dit moment tot onze beschikking hebben. Bij het inplannen van een thuisexamen hoeft de kandidaat zelfs geen rekening meer te houden met de openingstijden van een toetslocatie en de fysieke aanwezigheid van een toezichthouder. De examenkandidaat boekt via het persoonlijk account zoals altijd een examen. De kandidaat kan de locatie helemaal zelf kiezen. Thuis, op het werk, tijdens een weekendje weg: op al deze plekken kan nu examen worden gedaan! Er is bij de examenafname geen fysiek toezicht meer aanwezig. In plaats daarvan worden er tijdens het afleggen van het examen verschillende video- en audio-opnames gemaakt die naar een externe toezichthouder worden gestuurd. Deze externe toezichthouder bekijkt achteraf de gehele opname om te zien of de examenafname goed en volgens het vastgestelde protocol is verlopen.

Niveaumeting

Het bijscholen van werknemers, ‘een leven lang leren’, wordt steeds belangrijker. Wij zien dat in steeds meer branches een hercertificeringstraject wordt opgestart, zodat de kennis en vaardigheden van professionals up-to-date gehouden kunnen worden. Het is alleen lastig om te beginnen, want: hoe weet je welke onderwerpen er in de bijscholing aan bod moeten komen, en wat is het nulpunt vanwaar alles wordt opgebouwd? Examenadviesburo kan u hierbij helpen!

Stap 1: Welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk?

De eerste stap is vaststellen over welke kennis en vaardigheden de medewerkers moeten beschikken. Dit kan zowel branchebreed als bedrijfs- of afdelingsspecifiek zijn. Ook zijn er voor branches of beroepen vaak richtlijnen of voorschriften waar men zich aan dient te houden. Sommige beroepen hebben een beroepscompetentieprofiel, waarin staat welke competenties (vaardigheden) medewerkers moeten beheersen. Deze informatie wordt verzameld en vastgesteld en dit is de bron waar de Niveaumeting op gebaseerd kan worden. Met de vastgestelde documentatie worden casussen ontwikkeld die in de Niveaumeting worden gebruikt.

Stap 2: De Niveaumeting wordt ingevuld

Zodra de Niveaumeting ontwikkeld is, wordt deze aan de medewerkers (vanaf nu kandidaten) voorgelegd. Zij kunnen deze meting thuis maken. Om te waarborgen dat de afnameomstandigheden zoveel mogelijk gelijk worden gehouden aan die van een regulier examen, moeten de kandidaten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Op die manier is de kwaliteit van de Niveaumeting gewaarborgd en is de uitkomst van waarde.

Stap 3: Benchmarking en rapportage

Iedere kandidaat ontvangt een persoonlijke rapportage. Door de Niveaumeting te maken, krijgt de kandidaat inzicht hoe het met zijn of haar kennis en vaardigheden is gesteld ten opzichte van alle andere mensen in de branche.
Ook wordt er een globale rapportage aan de opdrachtgever gestuurd. In deze globale rapportage wordt aangegeven welke vaardigheden beheerst worden en welke vaardigheden bij voorkeur in een bijscholingstraject opgenomen kunnen worden, omdat de gemiddelde kandidaat hier niet hoog genoeg op scoort. Zo hebt u een nulpunt om de bijscholing op af te stemmen.

Het resultaat van de Niveaumeting: gerichte bijscholing voor alle deelnemers. Op die manier bent u ervan verzekerd dat de hercertificering die u aanbiedt daadwerkelijk meerwaarde heeft voor uw medewerkers én voor de kwaliteit van uw organisatie.

EVC-traject

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Hebt u nog geen diploma maar wel veel werkervaring? Kunt u aantonen dat u daardoor over de vereiste vakbekwaamheid bezit? Dan kunt u via onze organisatie onder het label WFTNIVO een EVC-traject volgen. U kunt dan een diploma verkrijgen zonder daarvoor een regulier examen te hoeven doen.

Het EVC-traject bestaat uit drie onderdelen:

  1. Intakegesprek: aan de start van het EVC-traject vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden uw doelstellingen bepaald. Ook wordt het verdere verloop en het tijdspad van het traject besproken.
  2. Portfolio: u draagt relevant bewijsmateriaal aan om aan te tonen dat u over de beoogde competenties beschikt. Dit bewijsmateriaal wordt opgenomen in een digitaal portfolio. Een assessor beoordeelt het ingeleverde portfolio.
  3. Criteriumgericht interview: middels dit interview wordt nagegaan of u daadwerkelijk over de competenties beschikt die u met het portfolio tracht aan te tonen. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in een eindrapportage.

 

Opleidingen, trainingen en hercertificeringstrajecten
Examenadviesburo houdt zich naast het ontwikkelen van examens ook bezig met de ontwikkeling van onder andere opleidingen, trainingen en hercertificeringstrajecten. We hebben hiervoor niet alleen een team van onderwijskundigen met de inhoudelijke kennis en kunde in huis, maar ook de software, zoals bijvoorbeeld een digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

De onderwijskundigen van Examenadviesburo hebben (op zowel het inhoudelijke als het technische vlak) veel ervaring met het opzetten van een digitale leeromgeving waarin studenten zelfstandig aan de slag kunnen gaan met studiestof. In onze digitale leeromgeving kunnen studenten lesstof doorlezen, video’s bekijken, oefentoetsen maken en communiceren met docenten en medestudenten. Daarnaast biedt onze leeromgeving de mogelijkheid om te registeren welke onderdelen een student heeft afgerond. Heeft u ondersteuning nodig bij het opzetten van zo’n digitale leeromgeving? Wij helpen u graag verder.

E-learning

Ook bij het opzetten van een e-learning module kunnen onze onderwijskundigen u van dienst zijn. Wilt u dat uw medewerkers een cursus moeten volgen, die ze thuis of op eigen werkplek kunnen doorlopen, dan is een e-learning geschikt. Dit kan ook in combinatie met de digitale leeromgeving waarin ook ander studiemateriaal of naslagwerk kan worden opgenomen. Eventueel is dit ook te combineren met oefentoetsen, geïntegreerd in de e-learning of in de digitale leeromgeving.

Hebt u bijvoorbeeld al een cursus of presentatie liggen, maar wil u dit digitaliseren? Ook in dat geval kunnen we helpen dit om te zetten in een mooie e-learningmodule.

Middels e-learning is het mogelijk een adaptieve leerroute in te bouwen. Aan de hand van de antwoorden die de medewerker geeft gedurende de e-learning, wordt een eigen leerpad gevolgd die past bij de leerbehoefte van de medewerker.

 

  • Nieuwsbrief ontvangen?